Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany
 
Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 

Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 
 
Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva:

složení zastupitelstva

 

 

Jednací řád:

Jednací řád zastupitelstva

 

 

Usnesení zastupitelstva:

zasedání č. 7/2019 - Výběrové řízení Rekonstrukce restaurace - schválení zhotovitele  (vyvěšeno 6.6.2019) 

zasedání č. 6/2019 - Návrh rozpočtového opatření č.2, smlouva o zřízení věcného břemene EON, schválení zadávacího řízení na topenářské a vodoinstalační práce v restauraci KD, schválení přijetí dotace Program obnovy venkova, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, různé   (vyvěšeno 3.5.2019) 

zasedání č. 5/2019 - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s umístněním distribučního zařízení (vyvěšeno 5.3.2019) 

zasedání č. 4/2019 - Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č.1830/21 a parc.č. 2228/61, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.3094/2, parc.č. 3101/3, parc.č. 3106/1, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.1784/1, aktualizace směrnice obce Chotýčany č. 2/2018, různé (vyvěšeno 19.2.2019) 

zasedání č. 3/2019 - Rozpočtové opatření č.9, schválení zveřejnění záměru o prodeji částí pozemku parc.č.1830/21 a parc.č. 2228/61 v k.ú. Chotýčany (vyvěšeno 29.1.2019) 

zasedání č. 2/2018 - Stanovisko ke stavbě energetického zařízení, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, rozpočtové opatření č.8, dodatek č.13 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, různé (vyvěšeno 11.12.2018) 

zasedání č. 1/2018 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce, volba starosty a místostarosty obce, zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů, zřízení kulturní komise, volba předsedy a členů, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva, úřední hodiny zastupitelstva obce, směrnice o připojení na obecní kanalizaci odpadních vod na území obce, rozpočtové opatření č.7, různé (vyvěšeno 16.11.2018)

zasedání č. 34/2018 - Změna č.2 územního plánu Chotýčany (vyvěšeno 2.10.2018)

zasedání č. 33/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON, rozpočtové opatření č.6, veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Chotýčany, žádost o poskytnutí dotace na provoz sběr. dvora Ševětín, úprava cen pronájmu prostor KD a klubovny (vyvěšeno 2.10.2018)

zasedání č. 32/2018 - Výběrové řízení - Chotýčany obnova kanalizace 2, rozpočtové opatření č.5, pořízení změny č.2 ÚP Chotýčany (vyvěšeno 27.7.2018)

zasedání č. 31/2018 - Závěrečný účet za rok 2017, účetní uzávěrka, Hosínské varhany - žádost o příspěvek, žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, smlouva o realizaci přeložky ŘSD, vydání změny č.1 územního plánu, pořízení změny č.2 územního plánu rozpočtové opatření č.4, schválení pronájmu pozemku p.č. 3104/15, 2040/45, závěrečný účet DSO Budějovicko - Sever za rok 2017(vyvěšeno 11.7.2018)

zasedání č. 30/2018 - Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací,  zadávací dokumentace pro výběrové řízení Chotýčany - obnova kanalizace 2  (vyvěšeno 20.6.2018)

zasedání č. 29/2018 - Návrh ustanovení pověřence GDPR, návrh smlouvy na zpracování analýzy GDPR, návrh rozpočtového opatření č.3, návrh smlouvy na zpracování výběrového řízení na veřejnou zakázku Obnova kanalizace 2, prodej pozemku p.č. ST41/2-47m2 a části obecního pozemku 3106/1-19m2, různé  (vyvěšeno 8.6.2018)

zasedání č. 28/2018 - Výběrové řízení - Chotýčany obnova kanalizace 2  (vyvěšeno 13.4.2018)

zasedání č. 27/2018 - Pronájem místního pohostinství od 1.5.2018, rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno 13.4.2018)

zasedání č. 26/2018 - Návrh stočného, Návrh plánu obnovy vodovodu a kanalizace, zřízení fondu na tvorbu rezervy na obnovu vodovodu a kanalizace, návrh rozpočtového opatření č.1, revokace usnesení 24/2017 ze dne 28.11.2017 (bod č.2), různé (vyvěšeno 20.3.2018)

zasedání č. 25/2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018,návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2019 a 2020, návrh rozpočtového opatření č.7, stanovení odměn zastupitelů od 1.1.2018, dodatek č.12 za spoz a uložení komunálního odpadu, smlouva o pachtu kanalizace a ČOV, různé (vyvěšeno 8.1.2018)

zasedání č. 24/2017 - Rozpočtové opatření č.6, schválení zadání změny ÚP č.1, cena vodného na rok 2018, kronika obce, záměr o prodeji pozemku p.č. 41/2 v k.ú. Chotýčany, dotace na provoz sběrného dvora Ševětín, různé (vyvěšeno 28.12.2017)

zasedání č. 23/2017 - Rozpočtové opatření č.5, návrh změny územního plánu, dodatek smlouvy o provozování vodovodu, smlouva o zřízení služebnosti, smlouva o investičním finančním příspěvku na prodloužení vodovodu a kanalizace, darovací smlouva na hasičské přilby, změna sazeb na pronájem sálu KD, různé (vyvěšeno 3.10.2017)

zasedání č. 22/2017 - Výběrové řízení na projekt "Chotýčany - dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním", schválení přijetí dotace "Chotýčany - dopravní automobil...", výběrové řízení "Oranžové hřiště Chotýčany", schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku "Oranžové hřiště Chotýčany", informace o stavbě účelové komunikace, schválení přijetí dotace na projekt "Chotýčany - kanalizační propoj", studie projektu cyklostezky, kanalizace a ČOV Chotýčany - nádraží, odkoupení pozemku pod komunikací k ČOV, rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno 18.7.2017)

zasedání č. 21/2017 - Výběrové řízení na projekt "Prodloužení vodovodu a kanalizace obce Chotýčany, výzva vlastníku věci, návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na připojení k ČOV (vyvěšeno 14.7.2017)

zasedání č. 20/2017 - Výběrové řízení na projekt "Chotýčany - dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním", schválení přijetí dotace "Chotýčany - dopravní automobil...", výběrové řízení "Oranžové hřiště Chotýčany", schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku "Oranžové hřiště Chotýčany", informace o stavbě účelové komunikace, schválení přřijetí dotace na projekt "Chotýčany - kanalizační propoj", studie projektu cyklostezky, kanalizace a ČOV Chotýčany - nádraží, odkoupení pozemku pod komunikací k ČOV, rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 23.5.2017)

zasedání č. 19/2017 - Rozpočtové opatření č.2, záměr o pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 24  (vyvěšeno 25.4.2017)

zasedání č. 18/2017 - Schválení dofinancování projektu "Chotýčany - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" (vyvěšeno 30.3.2017)

zasedání č.17/2017 - Zadání výběrového řízení na stavbu ZTV - kanalizace, informace o plánované výstavbě VO, informace o stavbě účelové komunikace, rozpočtové opatření č.1, smlouva o zřízení věcného břemene CB-014330032319/001, různé (vyvěšeno 10.3.2017)

zasedání č.16/2016 - Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatření č.8, schválení odměn pro zastupitele obce od 1.1.2017, schválení smlouvy na dodavatele stavby "Chotýčany - kanalizační propoj", návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1784/37, 1784/38, 3094/2 a 3101/3 v k.ú. Chotýčany, různé (vyvěšeno 26.1.2017)

zasedání č.15/2016 - Schválení výsledků soutěže na kanalizační propoj, smlouva směnná a kupní, nákup pozemku, cena vodného na rok 2017, dohoda o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, OZV č. 2/2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ, OZV č. 3/2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, rozpočtové opatření č.7, návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2259/13 a p.č. 3128/2 (vyvěšeno 26.1.2017)

zasedání č.14/2016 - Dohoda o pořízení investice "Redukční šachta", smlouva o poskytnutí dotace na provoz sběrného dvora Ševětín, rozpočtové opatření č.6, obecně závazná vyhláška o době a ochraně nočního klidu, různé (vyvěšeno 18.10.2016)

zasedání č.12/2016 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030030940/002, smlouva o zřízení věcného břemene CB- 014330028541/001, závěrečný účet obce za rok 2015, účetní závěrka obce Chotýčany za rok 2015, rozpočtový výhled na rok 2018, rozpočtové opatření č. 4, návrh smlouvy o úhradě příspěvku na obnovu kanalizační přípojky, smlouva o prodeji pozemku nově zmenšené parcely p.č. 2259/13 a p.č.3128/2, různé(vyvěšeno 14.7.2016)

zasedání č.11/2016 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 85/16UZSVM/C/7089/2016-ZI, rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 2.6.2016)

zasedání č.10/2016 - Smlouva o příspěvku JVS, rozpočtové opatření č.2, poskytované odměny zastupitelům obce, záměr o pronájmu prodejny, vnitřní směrnice obce Chotýčany č.1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, různé. (vyvěšeno 2.6.2016)

zasedání č.9/2016 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON č. 1040010619/001, smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Čepro, Chotýčany, ŘSD ČR, smlouva o prodeji části pozemku p.č. KN 2259/13, p.č. KN 3128/2, rozpočtové opatření č.1, odpisový plán r.2016, různé. (vyvěšeno 5.4.2016)

zasedání č.8/2015 - Schválení ceny vodného, smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330029378/001, rozpočtové opatření č.5, rozpočet na r. 2016, návrh na přijetí daru, obecně závazná vyhláška o místním poplatku č.2/2015 za odstraňování komunálního odpadu, smlouva o výpůjčce, různé. (vyvěšeno 23.12. 2015)

zasedání č.7/2015 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí EON č. 1030024236/002 o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, poskytnutí dotace na provoz MŠ Ševětín, poskytnutí dotace na provoz sběrného dvora Ševětín, rozpočtové opatření č.5, návrh a schválení výše nájmu za kadeřnictví, různé. (vyvěšeno 5.11. 2015)

zasedání č.6/2015 - Návrh dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků, záměr o prodeji části obecních pozemků p.č. 2259/13 a p.č. 3128/2, rozpočtové opatření č.4, smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.1030025943/003 a smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330023532/001, různé. (vyvěšeno 23.9. 2015)

zasedání č.5/2015 - Návrh smlouvy o věcném břemeni EON,, schválení pořadí firem vyplývající z vyhodnocení výběrového řízení na ČOV Chotýčany, schválení nákupu pozemku, rozpočtový výhled na r.2017, závěrečný účet za r. 2014, účetní závěrka za r.2014, odměny zastupitelů, rozpočtové opatření č.3, zřízení hasičské zásahové jednotky, záměr o pronájmu klubovny na hřišti pro kadeřnické služby, různé. (vyvěšeno 2.7. 2015)

zasedání č.4/2015 - Návrh smlouvy o věcném břemeni EON, návrh smlouvy o smlouvě budoucí E.ON, schválení zahájení výběrového řízení ČOV a kanalizace Chotýčany, návrh rozpočtového opatření č.2, (vyvěšeno 19.5. 2015)

zasedání č.3/2015 - Návrh smlouvy o věcném břemeni EON, vyhláška o odpadech, smlouva o zániku věcného předkupního práva k pozemkům, prodej pozemku 2251/5, info - obchod, vodoteč u Třešňovky, návrh rozpočtového opatření č.1, odpisový plán na rok 2015, doplnění členů kulturní komise. (vyvěšeno 20.3. 2015)

zasedání č.2/2014 - Návrh rozpočtu obce na rok 2015, návrh rozpočtového opatření č.4, obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, návrh ceny vodného na rok 2015, návrh na nátěrový systém zábradlí u hlavní komunikace, zámě na prodej pozemku č.p.2251/5 KÚ Chotýčany, různé. (vyvěšeno 16.12. 2014)

zasedání č.1/2014 - Schválení jednacího řádu, volba starosty a místostarosty obce, zřízení finančního a kontrolního výboru, zřízení kulturní komise, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva, úřední hodiny, odkoupení části pozemku č.1319/1, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro E.on Distribuce s.r.o., různé. (vyvěšeno 12.11. 2014)

zasedání č.26/2014 - Rozpočtové opatření č.3, odkoupení pozemku pod komunikací, rozšíření veřejného osvětlení Chotýčany nádraží, různé. (vyvěšeno 3.10. 2014)

zasedání č.25/2014 - Závěrečný účet za r. 2013, účetní závěrka 2013, rozpočtové opatření č.2, rozpočtový výhled na r. 2016, souhlas s odkupem pozemku pod komunikací, různé. (vyvěšeno 21.7. 2014)

zasedání č.24/2014 - Záměr pronájmu obecního rybníku, smlouva o zřízení věcného břemene, stanovení odměn zastupitelstva dle nového nařízení, návrh na pořízení územní studie - část U Nádraží, rozpočtové opatření č.1, různé. (vyvěšeno 27.3. 2014)

zasedání č.23/2013 - Ceny vodného na rok 2014, rozpočet obce na rok 2014, zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci Chotýčany, směrnice ke schvalování účetní závěrky, rozpočtové opatření č.8, odpisový plán na rok 2014. (vyvěšeno 19.12. 2013)

zasedání č.22/2013 - Rozpočtové opatření č.7, schválení žádosti o vypracování územní studie. (vyvěšeno 7.11. 2013)

zasedání č.21/2013 - Smlouva o zřízení věcného břemene s JVS, souhlas se zařezením obce Chotýčany do integrované strategie územní působnosti MAS Hlubocko-Lišovsko 2014-2020, rozpočtové opatření č.6, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene s firmou SETERM CB a.s.. (vyvěšeno 17.9. 2013)

zasedání č.20/2013 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy směnné a kupní, návrh na koupi výkonné sekačky, plán oprav cest a stok, instalace lávky, návrh na zastřešení rampy a vstupu OÚ, rozpočtové opatření č.5. (vyvěšeno 30.7. 2013)

zasedání č.19/2013 - Inventarizační zpráva, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2012, lávka Třešňovka, prodej části pozemku č.p. 1334/25 a KN 3094/2, info o mimořádném zasedání, oprava prvního patra OÚ, záměr o směně pozemků č. 1346/2 a č.1436/4, Valbek - dohoda o narovnání a nájemní smlouva, rozpočtové opatření č.4. (vyvěšeno 26.6. 2013)

zasedání č.18/2013 - Poskytnutí finančního příspěvku ČČK, rozpočtové opatření č.3. (vyvěšeno 13.6. 2013)

zasedání č.17/2013 - Záměr o odprodeji pozemku sever, inkaso sdílených daní ze státního rozpočtu, rozpočtový výhled na rok 2015, záměr o odprodeji pozemku jih, záměr rekonstrukce podlah I.patro OÚ, dar obce na zvony Hosín,záměr na projekt na čistící rybník Jihovýchod obce, dohoda o úhradě provozních nákladů ZŠ Ševětín, rozpočtové opatření č.2, info prapory a cedule obce, různé.. (vyvěšeno 5.5. 2013)


zasedání č.15/2012 - Schválení prodeje obecních pozemků, rozpočtové opatření č. 8/2012, rozpočet na rok 2013, směrnice "zásady pro zadávání veřejných zakázek", vyhláška o odpadech, směrnice pro vedení účetnictví, schválení smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (vyvěšeno 13.12. 2012)

zasedání č.14/2012 - Schválení záměru prodeje pozemků, rozpočtové opatření č. 7/2012, změna složení finančního výboru, rozpočet na rok 2012, rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 (vyvěšeno 28.11. 2012)

zasedání č.13/2012 - Územní plán obce, cena vodného na rok 2013, rozpočtové opatření č. 6/2012, odpisování majetku od 1.1.2013. (vyvěšeno 31.10. 2012)

zasedání č.12/2012 - Návrh na zateplení stropu, rozpočtové opatření č.5/2012,výstava k 130. výročí kapličky, informace k ÚP, informace k dotaci "Dokončení rekonstrukce komunikace". (vyvěšeno 25.9. 2012)

zasedání č.11/2012 - Schválení rozpočtového opatření č.4/2012. (vyvěšeno 17.7. 2012)

zasedání č.10/2012 - Schválení směny pozemků, rozpočtové opatření č.2/2012, závěrečný účet obce za rok 2011, rozpočtové opatření č.3/2012, diskuse, informace o probíhajících akcích. (vyvěšeno 24 5. 2012)

zasedání č.9/2012 - Složení slibu nového člena zastupitelstva, ustanovení nového člena kontrolního výboru, schválení odpisového plánu na r.2012, schválení ceny vodného, schválení záměru o směně obecních pozemků, rozpočtové opatření č.1, ukazatel měření rychlosti v obci, inventarizační zpráva majetku a závazků za rok 2011, různé.
(vyvěšeno 9 3. 2012)

zasedání č.8/2011 - Schválení rozpočtu 2012, návrh rozpočtového opatření č.5, určení zapisovatele pro spolupráci při pořizování územní dokumentace ve správním území Chotýčany, informace o územním plánu. (vyvěšeno 6 1. 2012)

zasedání č. 7/2011   -  Rozpočtové opatření č.4, schválení prodeje pozemku, žádost o využití obecního rybníku, informace o územním plánu, informace o změnách jízdního řádu, různé.  (vyvěšeno 15.11.2011)

zasedání č. 6/2011   -  Schválení záměru o prodeji pozemku, rozpočtové opatření, žádost o poskytnutí příspěvku, různé.  (vyvěšeno 16.9.2011)

zasedání č. 5/2011   -  Úprava územního plánu, závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2010, prodej hmotného majetku obce, vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení - ČOV a kanalizační přivaděče, rozpočtové opatření č.2, různé.  (vyvěšeno 25.6.2011)

zasedání č. 4/2011   -  Rozpočtové opatření č.1, rozpočtový výhled 2013, prodej hmotného majetku obce, smlouva o zřízení práva odpovídajícího věc. břemenu E.ON Distribuce, seznámení s průběhem ÚP, zájezd Dachstein, informace o výběru poplatků.  (vyvěšeno 9.6.2011)

zasedání č. 3/2011   -  Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, o místním poplatku ze psů, stanovení odměn členů zastupitelstva k 1.1.2011, návrh rozpočtu na r. 2011, zvolení předsedy a členů finančního výboru, členství v MAS, ceník a postup prodeje obecního dříví, různé - pošta, kontejnery na jedlý olej, kontrola hydrantů.  (vyvěšeno 9.3.2011)

zasedání č. 2/2010   -  Odkoupení čerpadel do tlakové stanice, oprava tlakové stanice, oprava ventilátorů v kulturním domě, prodej pozemku č.p. 2251/9 - nádraží, rozpočtové provizorium na rok 2011, inventarizace majetku obce, rozpočtové opatření rok 2010, obecní poplatky, nájmy (vyvěšeno 15.12.2010)

zasedání č. 1/2010   - Ustavující zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, schválení jednacího řádu zastupitelstva obce, volba starosty a místostarosty, zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, úřední hodiny zastupitelstva obce (vyvěšeno 16.11.2010)

zasedání č. 43/2010   - Rozpočtové opatření č.4

zasedání č. 42/2010   - Příspěvek římskokatolické farnosti Hosín, vlajka a znak obce, rozpočtové opatření č.3

 

 

Archiv usnesení zastupitelstva

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]